ตำบลบ้านโพนได้รับการประกาสจัดตั้งยกฐานนะจากสภาตำบลบ้านโพนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 18 คน ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน เป็นเทศบาลตำบลบ้านโพน .

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง      ทิศเหนือ ติดกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

                              ทิศใต้ ติดกับตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว และตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

                              ทิศตะวันออก ติดกับตำบลโคกสูง และตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

                              ทิศตะวันตก ติดกับตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เนื้อที่ - ประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 65,625 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูง เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำห้วยชิ , ลำห้วยเชียงสือ , บึงคัน (บึงสะพาน) , ห้วยดินดาก , ห้วยสีทน , ห้วยแอด – ห้วยแฮด , ห้วยแสนตอ , ห้วยกุดพง , ลำน้ำก่ำ , ห้วยอั้ง , ห้วยกบน้อย , ห้วยวังหิน , ห้วยเม็ก , ลำห้วยไหล่ , ห้วยนางเลิง , หนองนางเลิง , บึงกลาง และหนองกรองทอง

จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่ บ้าน ดังนี้ หมู่ที่  1 อ้อมแก้ว หมู่ที่ 2 โพนน้อย  หมู่ที่ 3 ปู่พึ้ม   หมู่ที่ 4 โพนใหญ่    หมู่ที่ 5 วังปลาเซือม    หมู่ที่ 6 นาจาน    หมู่ที่ 7 อ้อมแก้วน้อย หมู่ที่ 8 ใหม่ไชยา   หมู่ที่ 9 นาจานใหม่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page