วัฒนธรรมผ้าลายมุก
   นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน
   นายชัยวัช เวชกามา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพน