เทศบาลตำบลบ้านโพนได้กำหนดการจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมสืบสาน่ประเพณีท้องถิ่น "กิจกรรมประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยการจัดงานประสานกับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกภาคส่วน มีกิจกรรมการประกวด กระทงประเภทสวยงาม(เน้นวัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) การประกวดฟ้อนรำพื้นบ้าน

การดำเนินการประชุมคณะ่กรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพน เพื่อพิจารณาร่างแผน พัฒนาการศึกษา 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก ซึ่งจะระบาดในช่วงหน้าฝนของทุกปี เทศบาลตำบลบ้านโพนได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพน ทั้ง 3 แห่ง เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน