ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพน ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยปฏิบัติตามาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการประเมิน ตามมาตรการ  thai  stop covid plus  

 

เทศบาลตำบลบ้านโพนได้กำหนดการจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมสืบสาน่ประเพณีท้องถิ่น "กิจกรรมประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยการจัดงานประสานกับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกภาคส่วน มีกิจกรรมการประกวด กระทงประเภทสวยงาม(เน้นวัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) การประกวดฟ้อนรำพื้นบ้าน

การดำเนินการประชุมคณะ่กรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพน เพื่อพิจารณาร่างแผน พัฒนาการศึกษา 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา