การดำเนินการประชุมคณะ่กรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพน เพื่อพิจารณาร่างแผน พัฒนาการศึกษา 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก ซึ่งจะระบาดในช่วงหน้าฝนของทุกปี เทศบาลตำบลบ้านโพนได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพน ทั้ง 3 แห่ง เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโพน